გასაფერადებლები

გადმოწერეთ, ამობეჭდეთ და გააფერადეთ ნახატები.